• Domov
 • Predstavitev
 • Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Datum objave: 3.4.2012

Datum zadnje spremembe: 20.09.2021

 

Vsebina

I.   OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

1.      ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

a)      ORGANI ZD LENDAVA IN VODENJE ZAVODA

b)      KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI IN ORGANIZACIJA ZAVODA

c)      SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

d)      ORGANIGRAM

2.      KONTAKTNI PODATKI  URADNIH OSEB, PRISTOJNIH  ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

3.      SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

4.      SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

5.      SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

6.      SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

7.      SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA ORGAN

8.      NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZ. POSAMEZNIH DOKUMENTOV

III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

IV. STROŠKOVNIK

V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA.

VI. JAVNA NAROČILA

 

I.   OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:  Zdravstveni dom Lendava – Egészségház Lendva

Odgovorna oseba za sprejem kataloga informacij javnega značaja: Olga Požgai-Horvat, dr. med. spec.

Dostopnost kataloga: Katalog je dostopen na spletnem naslovu https://www.zd-lendava.si/predstavitev/katalog-informacij-javnega-znacaja/, fizično pa se nahaja v tiskani obliki v arhivu tajništva zavoda.

 

PODATKI O ZAVODU

Naziv zavoda:                                   ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA – EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA

Skrajšan naziv:                                 ZD LENDAVA – EH LENDVA

Sedež zavoda:                                  KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA

Telefon:                                             02 5789210

e-pošta:                                              info@zd-lendava.si

Davčna številka:                               36612235

Matična številka:                              5801923

Šifra dejavnosti:                               86.210

Podračun pri UJP, urad MURSKA SOBOTA          SI56 0110 0600 8372 384

Institucionalni sektor po standardni klasifikaciji  S130120

Zdravstveni dom Lendava je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Lendavi in v  zdravstvenih postajah Dobrovnik, Turnišče in Črenšovci. Ustanovljen je bil leta 1997 z Odlokom Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Občine Kobilje. Z nastankom novih občin sta postali soustanoviteljici zavoda še Občini Velika Polana in Dobrovnik.

Temeljno poslanstvo ZD Lendava je nuditi prebivalcem čim boljše zdravstvene storitve v primeru poškodb in bolezni, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki le-to potrebujejo in vzgajati ter motivirati ljudi za zdrav način življenja, kakor tudi zagotavljati učinkovito, neprekinjeno službo nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev.

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava je dostopen na spletnem naslovu: Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava, prav tako pa tudi Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi ZD Lendava.

Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Lendava je dostopen na spletnem naslovu:  STATUT ZD Lendava

Sprememba statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Lendava je dostopna na spletnem naslovu: Sprememba statuta ZD Lendava

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

1.     ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

a)     ORGANI ZD LENDAVA IN VODENJE ZAVODA

Organi Zdravstvenega doma Lendava so:

 • svet zavoda,
 • direktor zavoda,
 • strokovni svet zavoda.

Najvišji organ upravljanja zavoda je Svet zavoda ZD Lendava,  sestavljen iz predstavnikov občin ustanoviteljic /8/, predstavnikov zaposlenih v ZD Lendava /3/ in predstavnika uporabnikov, imenovanega s strani ZZZS.

Delo v zavodu, s pomočjo vodij služb, organizira in vodi od 1.5.2009 dalje direktorica Olga Požgai Horvat, dr.med.spec., ki je hkrati tudi strokovni vodja zavoda. Predstavlja in zastopa zavod, odgovorna je za zakonitost dela v njem.

Na delovno mesto glavne sestre zavoda – pomočnico direktorice – je bila s 16.05.2021 imenovana Mojca ROŽMAN NAGY, dipl. med. sestra.

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, ki ga sklicuje in vodi strokovni vodja. Sestavljajo ga vodje služb, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege oz. glavna medicinska sestra in direktorica. Strokovni svet se sestaja po potrebi, najmanj enkrat mesečno  in obravnava:

 • strokovna vprašanja iz dejavnosti zdravstvenega doma ter odloča o njih,
 • daje mnenja in predloge direktorici glede organizacije  dela, pogojev za razvoj dejavnosti in izboljšanje kakovosti dela
 • daje mnenje k načrtu investicij in k planu nabav medicinske opreme,
 • odloča o prioriteti nabav strokovne opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih dejavnosti v zavodu in razpoložljivih sredstev,
 •  predlaga direktorju plane izobraževanja delavcev v zavodu,

b)     KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI IN ORGANIZACIJA ZAVODA

Javni zavod Zdravstveni dom Lendava je temeljni nosilec primarnega zdravstvenega varstva za območje občin ustanoviteljic: Občine Lendava, Občine Dobrovnik, Občine Kobilje, Občine Turnišče, Občine Odranci, Občine Črenšovci in Občine Velika Polana.

Osnovna zdravstvena dejavnost se izvaja na sedežu v zdravstvenem domu v Lendavi in v zdravstvenih postajah v Dobrovniku, Turnišču in Črenšovcih in obsega:

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
 • preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, če ta ni organizirana pri bolnišnici;
 • zdravstvene preglede športnikov;
 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
 • diagnostične in terapevtske storitve.

Naloga zdravstvenih delavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti na posameznem območju je tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno-izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki za oblikovanje in izvajanje programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja. Zavod na sedežu v Lendavi zagotavlja poleg splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti še posamezne specialistične zdravstvene storitve in 24-urno neprekinjeno službo nujne medicinske pomoči.

Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti od:

 • Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve,
 • Zavarovalnic na osnovi dodatnega zavarovanja za opravljene storitve,
 • iz sredstev proračuna občine,
 • iz pogodbenih razmerij,
 • s prodajo storitev na trgu,
 • z donacijami, darili ter iz drugih virov.

Zdravstveni dom Lendava (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 25240 prebivalcev sedmih občin: občine Lendava (47,14%), občine Črenšovci (17,33%), občine Turnišče (14,12%), občine Odranci (6,94%), občine Velika Polana (6,25%), občine Dobrovnik (5,75%), in občine Kobilje (2,47%).

Omenjeno območje se razprostira na 256 km2 površine, na kvadratnem kilometru živi približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.

c)      SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

 •  ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

Kidričeva ulica 34

9220 LENDAVA

Ostale informacije dostopne na: https://www.zd-lendava.si/

 • ZDRAVSTVENA POSTAJA DOBROVNIK  

Dobrovnik 297a

9223 DOBROVNIK

Ostale informacije dostopne na:  https://www.zd-lendava.si/ambulante/sa-dobrovnik/

 •  ZDRAVSTVENA POSTAJA TURNIŠČE

Ulica Štefana Kovača 95

9224 TURNIŠČE

Ostale informacije dostopne na:

SA Turnišče – Ambulanta 1

 • ZDRAVSTVENA POSTAJA ČRENŠOVCI

Ulica Juša Kramarja 6

9232 ČRENŠOVCI

Ostale informacije dostopne na:

SA Črenšovci – Ambulanta 1

SA Črenšovci – Ambulanta 2

d)     ORGANIGRAM

2. KONTAKTNI PODATKI  URADNIH OSEB, PRISTOJNIH  ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Za uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij je določena:

 • Direktorica zavoda Olga POŽGAI-HORVAT, dr. med. spec.

Naslov: Kidričeva ulica 34, 9220 LENDAVA, tel. št.: 02/5789-407, mob.št.: 031-312-750, el. pošta: olga.pozgai.horvat@zd-lendava.si

V času daljše odsotnosti  je za posredovanje informacij določena uradna oseba:

 • Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege Mojca ROŽMAN NAGY, diplomirana medicinska sestra, pomočnica direktorja za področje ZN.: tel.št.: 031 380 392, el. pošta: mojca.rozman@zd-lendava.si

3.      SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

DRŽAVNI PREDPISI:

PREDPISI EU:

LOKALNI PREDPISI:

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

4.      SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

5.      SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

UPRAVNI POSTOPKI

 • Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
 • Obravnava zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic
 • Postopek odločanja po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Zavod ne vodi nobenih sodnih, zakonodajnih postopkov ali drugih upravnih postopkov.

6.      SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA ORGAN

 • Evidenca osnovne medicinske dokumentacije
 • Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca poškodb pri delu zaposlenih

7.      SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

 • Ime zbirke: Program za fakturiranje zavarovalnih storitev

Opis in namen zbirke: Zbiranje in posredovanje podatkov ZZZS
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD LENDAVA.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.

 • Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem (LABIS)

Opis in namen zbirke: Hranjenje in posredovanje izvidov preiskav
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD LENDAVA.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.

 • Ime zbirke: Informacijski sistem osnovnega zdravstva (ISOZ21)

Opis in namen zbirke: Administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi, zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD LENDAVA.
Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.

 • Ime zbirke: Spletne strani ZD LENDAVA

Opis namena zbirke: Dostop do podatkov objavljenih na spletnih straneh ZD Lendava.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: https://www.zd-lendava.si -javni dostop
Dostop do zbirke: dostop do Interneta.
Seznami zdravnikov in zobozdravnikov, ordinacijski čas, čakalne dobe, kontakti za naročanje, aktualna obvestila.

8.      NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZ. POSAMEZNIH DOKUMENTOV

III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb (1. odstavek 4. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo).

NEPOSREDEN DOSTOP – OSEBNO V PROSTORIH ZD LENDAVA

Do informacij javnega značaja lahko dostopate, če se osebno zglasite na sedežu ZD Lendava v tajništvu direktorice Olge Požgai-Horvat, dr. med. spec., vsak delovni dan od 8:00 do 10:00. Informacije so vam na voljo v tajništvu direktorice.

PO ELEKTRONSKI POTI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi preko interneta in sicer na spletni strani ZD Lendava (spletni naslov: https://www.zd-lendava.si/). Uporabniki do portala lahko dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu pa se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih ZD Lendava ali na svetovnem spletu, Vam bodo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih ZD Lendava, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti. Na podlagi Vaše zahteve je ZD Lendava dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek; podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi; podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine; podatek o naravni oziroma kulturni vrednosti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave ali kulturne dediščine, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oz. dejavnostjo ZD in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa), pod določenimi pogoji pa prosilcu omogoči delni dostop. Ob pozitivno rešeni zahtevi Vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da Vam jo bodo dali na vpogled ali pa Vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

 • ZAHTEVA PO INFORMACIJI OSEBNO V PROSTORIH ZD:  Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno na sedežu v prostorih ZD v tajništvu direktorice Olge Požgai-Horvat, dr.med.spec.  in sicer ustno ali pisno na zapisnik.
   1. Ustna zahteva: V času uradnih ur se lahko zglasite pri uradni osebi za   posredovanje informacij javnega značaja od ponedeljka do petka od 8.00 do 10.00 ure v ZD. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, ne plačate upravne takse za vlogo, vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na negativno odločitev ZD. Pravno varstvo se omogoča samo na podlagi pisne zahteve.
   2. Zahteva na zapisnik: Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik v tajništvu ZD. V   tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo. Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v času uradnih ur.
 • PISNA ZAHTEVA, POSLANA PO POŠTI : Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava ali oddate osebno v ZD v času uradnih ur. Zahteva mora vsebovati navedbo naslovnika, ki se ji zahteva pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kašen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Za vložitev zahteve je potrebno plačati upravno takso. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, je zagotovljeno tudi pravno varstvo. ZD mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni, le izjemoma se lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša še za 30 dni. V kolikor menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je ZD zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. V kolikor je zahteva nepopolna in je ZD ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. ZD vam je dolžan posredovati informacijo le, če jo dejansko poseduje, če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacij ZD lahko zavrne samo iz zakonsko določenih razlogov po določilu 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. V teh primerih vam lahko ZD pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop. V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena ter zoper sklep s katerim je bila zahteva zavržena. O eventualni pritožbi odloča informacijski pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo informacijskega pooblaščenca, pa je mogoče sprožiti postopek pred upravnim sodiščem (upravni spor).
 • PREKO TELEFONA: Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi preko telefona direktorice Olge Požgai-Horvat, dr.med.spec. na telefonsko številko (02) 578 9 407. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Zahteva je takse prosta in proti negativni odločitvi ni mogoča pritožba.
 • PO ELEKTRONSKI POTI:  Zahteva se lahko poda elektronsko na uradni elektronski naslov ZD: info@zd-lendava.si, pri čemer se taka zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi.
   1. Elektronska zahteva, enaka ustni zahtevi: Zahtevo lahko podate elektronsko na   uradni elektronski naslov ZD. V kolikor vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo ZD obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. Pravice prosilca in obveznosti ZD, v primeru da zahtevo podate na takšen način so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih ZD ali preko telefona.
   2. Elektronska pisna zahteva: Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo in jo varno elektronsko podpišete, pri čemer se upoštevajo določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za informacijsko družbo (Center vlade RS za informatiko, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije). Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva. Za pisno zahtevo je potrebno plačati upravno takso.
 • DELNI DOSTOP: Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme) vam bodo vseeno poizkusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Pripravili vam bodo kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. V kolikor gre za dokument v elektronski obliki pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne.

 DOSTOP ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. Prosilci se lahko zglasijo osebno v tajništvu ZD Lendava, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

IV. STROŠKOVNIK

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja:

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20,00 eurov (z vključenim DDV).
Kadar so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, organ zaračuna prosilcu materialne stroške za posredovanje naslednjih informacij:
1. prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
2. pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
3. pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
4. izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,
5. poštnino za pošiljanje po pošti.

Organ ne zaračuna stroškov:
1. za vpogled v dokumente, kadar ne gre za primere iz 4. točke prejšnjega odstavka,
2. za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,
3. za telefonsko posredovanje informacij,
4. za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz 3. točke prejšnjega odstavka,
5. za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo v skladu z enotnim stroškovnikom cen materialnih stroškov v skladu s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja znašajo (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Višina najvišje izplačanih plač

VI. JAVNA NAROČILA

Javna naročila so dostopna na spletnem naslovu: https://www.zd-lendava.si/predstavitev/javni-razpisi-in-objave/

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, itd. - SPREMEMBA S 06.03.2023