• Domov
 • Bemutatkozás
 • Személyi adatvédelmi politika (csak szlovén nyelven)

Személyi adatvédelmi politika (csak szlovén nyelven)

Politika zasebnosti v Zdravstvenem domu Lendava

Namen politike zasebnosti je seznaniti paciente, posameznike, uporabnike storitev in druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z ZDRAVSTVENIM DOMOM LENDAVA – EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA (v nadaljevanju: »zavod«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naš zavod.

V zavodu osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo, veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov) ter področno zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov na področju zdravstva:

 • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ),
 • Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP),
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej),
 • Zakon o zdravniški službi (ZZdrS),
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1),
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ),
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr),
 • Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB),
 • Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1),
 • Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB),
 • Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1),
 • Zakon o zdravilih (ZZdr-2),
 • Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI).

Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

 

Upravljavec osebnih podatkov:

ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA – EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA

Kidričeva ulica 34

9220 Lendava – Lendva

Tel.: +386 (2) 578 9210

E-pošta: info@zd-lendava.si

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85,

2000 Maribor

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Spletna stran: www.datainfo.si

Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Zavod zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

Za izvajanje zdravstvene dejavnosti

Za namen izvajanja zdravstvene dejavnosti zavod obdeluje osebne podatke pacientov na podlagi zakonodaje. Na teh podlagah obdelujemo naslednje osebne podatke pacientov: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Podatki se hranijo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo samo za določeno obdobje, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno.

Za izvajanje storitev osnovnega zdravstvenega varstva (preventiva)

Zavod izvaja storitev osnovnega zdravstvenega varstva (preventiva) za namene spremljanja, vrednotenja in načrtovanja dela v okvirju osnovnega zdravstvenega varstva. Tako izvaja preventivne in druge preglede za odrasle, otroke stare od 0 do 6 let, šolske otroke in mladino, ženske, delavce, udeležence v prometu in športnike.

Za namen izvajanja storitev osnovnega zdravstvenega varstva (preventiva) zavod obdeluje podatke iz osnovne zdravstvene dokumentacije: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege. Obenem pri opravljanju storitev osnovnega zdravstvenega varstva obdeluje še dinamične entitete: stik, dogodek, proces (diagnoza bolezni – stanja, opravljeno delo, napotitev, pobudnik za napotitev, nezmožnost za delo, dejavniki tveganja za poslabšanje zdravja), načrtovani stiki. Za namene izvajanja preventivnih pregledov pa obdeluje naslednje podatke: podatki o rezultatih preventivnih pregledov, podatki o opravljenem preventivnem delu, podatki o drugih aktivnostih na področju medicine dela, prometa in športa (velja za delavce, udeležence v prometu in športnike).

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Rok hrambe za preventivne preglede odraslih, otrok starih od 0 do 6 let, šolskih otrok in mladine je 5 let od smrti bolnika; za ženske, delavce, udeležence v prometu in športnike pa 15 let od opravljenega pregleda.

Naročanje na zdravstvene storitve

Pacientom mora biti v skladu z zakonodajo omogočanje naročanje na storitve elektronsko, po pošti, po telefonu in osebno v ordinaciji.

Za namen elektronskega naročanja pacienta na zdravstveno storitev, obdeluje zavod naslednje podatke: ime, priimek, rojstni podatki, naslov bivanja, kontaktna telefonska številka in ZZZS številka.

Odvisno od izbranega naročanja na storitve v določenih primerih zavod obdeluje tudi naslednje podatke: skenirano potrdilo o izdaji eNapotnice oz. delovnega naloga, številka eNapotnice (velja za napotnico) oz. številko delovnega naloga (velja za nalog), stopnja nujnosti (velja za napotnico), diagnoza/opis bolezenskega stanja (velja za nalog in napotnico). Za namen naročanja na obisk: razlog obiska; za namen naročanja na cepljenje: podatek ali je posameznik prebolel Covid in ali je označil, da je kronični bolnik. Za namen naročanja bolniškega lista: datum začetka in konca bolniške odsotnosti, podatek ali je bolniška za polni ali skrajšan delovni čas.

Pravni podlagi za obdelavo podatkov sta zakonodaja in privolitev pacienta.

Osebni podatki se hranijo 5 let skladno z zakonom.

Za izvajanje pogodbe

V primerih, ko posameznik z zavodom sklene pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja blaga in storitev, sodelovanje v različnih programih ipd. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, zavod ne more skleniti pogodbe, prav tako zavod ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Na tej podlagi obdelujemo samo in izključno tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in pravilno izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba.

Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe oz. do 6 let po prenehanju pogodbe, razen v primerih, ko pride med posameznikom in zavodom do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani zavod podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

Za namen obveščanja posameznikov po elektronski pošti

Zavod lahko, na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti, stranke, kupce in uporabnike storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov zavoda.

Pravni podlagi za obdelavo podatkov sta zakoniti interes in privolitev.

Podatki se bodo obdelovali do preklica prejemanja sporočil, oziroma do umika privolitve, oziroma do izpolnitve namena obdelave. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Za namen preprečevanje zlorab

Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo osebne podatke, kadar je to nujno potrebno za preprečevanje zlorab. Na podlagi zakonitega interesa osebne podatke obdelujemo po zaključku pogodbenega razmerja, v obdobju, ko je mogoče uveljavljati pravne zahtevke po pogodbi.

Videonadzor

V zavodu Zdravstveni dom Lendava izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene v okolici vhodov v zavod) spremljamo vstope v prostore in izstope iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2). Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev) ter premoženja zavoda (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe, v povezavi s 76. in naslednjimi členi ZVOP-2).  Videonadzor nam bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidenčnih oz. izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Posnetki se hranijo 6 mesecev. Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo s strani pooblaščene osebe. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki oz. elektronskem naslovu zavoda. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.«

Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja

Če zavod nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti, zakonitega interesa ali zaščite življenja posameznika, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • naslov prebivališča in naslov elektronske pošte: za namene obveščanja in komunikacije;
 • fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. objava slik posameznikov na spletni strani zavoda): za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih zavoda;
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Zavod lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko zavod zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov.

Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika

Zavod lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko zavod poišče osebne podatke posameznika, preveri ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo, predpisana zdravila in izdelke ali naveže stik s posameznikom oz. z njegovimi svojci, za kar zavod ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja le v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.

Uporabniki osebnih podatkov, iznos podatkov in avtomatizirano sprejemanje odločitev

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: vzdrževalci infrastrukture, vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd.), ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Facebook, Instagram, …). Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe družabnih omrežij, ko se podatki lahko izvažajo v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je sprejela Evropska komisija in/ali zavezujočih poslovnih pravil potrjenih s strani EU.

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kakor tudi oblikovanja profilov, ne izvajamo.

Piškotki

Naša spletna stran deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies), ki so pomembni za zagotavljanje spletnih storitev, uporabljajo pa se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, za pomoč pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. Spletna stran uporablja nujne piškotke, ki se naložijo takoj, za vse ostale piškotke pa potrebujemo vašo privolitev, ki jo lahko kadarkoli spremenite. Piškotke, ki jih brskalnik shrani, lahko posameznik izbriše.

Ime piškotka Čas trajanja Funkcija
cookielawinfo-checkbox-necessary 1 ura Piškotek se uporablja za shranjevanje uporabnikove privolitve za piškotke v kategoriji “Nujni”.
pll_language 1 leto Spletna stran uporablja piškotek, da si zapomni jezik, ki ga izbere uporabnik, ko znova obišče spletno mesto.

Varovanje podatkov in točnost podatkov

Zavod skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščiteni z geslom.

Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni.

Pravice pacientov

Zakon o pacientovih pravicah določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev ter postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so kršene. Zakon tudi določa s temi pravicami povezane dolžnosti, ki jih ima pacient.

Pravice pacientov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah v povezavi z varstvom osebnih podatkov, so: pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo; pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov; pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic; pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Pacient, ki meni, da je v postopku zdravstvene obravnave prišlo do kršitve pravic, ki jih ima možnost zahtevati ustrezno obravnavo. V primeru, da želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov zavoda.

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja, lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Na vaš zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni, skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljanje pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo. V tem primeru vas bomo seznanili z razlogi za zavrnitev ter z vašo pravico do pritožbe pri nadzornem organu. V primeru dvoma o vaši identiteti lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše identitete.

Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 01.01.2024 dalje.                     

Odgovorna oseba:Olga Požgai Horvat, dr. med. spec.

Informacije - Koronavirus

Informacije glede testiranj, cepljenja, itd. - SPREMEMBA S 06.03.2023